Regulamin Polskich Nagród Różnorodności 2024

  Art. 1
  Organizatorem dorocznego Konkursu Polskie Nagrody Różnorodności jest redakcja magazynu „My Company Polska” wydawanego przez My Company Media sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szturmowej 2a w Warszawie (02-678) zwana dalej „Organizatorem”.

  Art. 2
  Polskie Nagrody Różnorodności przyznawane są przez Organizatora dla firm, organizacji i osób, które w swojej działalności promują różnorodność, równość i inkluzywność, zarówno wewnątrz organizacji, jak i w odniesieniu do otoczenia biznesowego i społecznego.

  Art. 3
  O rozpoczęciu każdej edycji Konkursu i terminach, w jakich będzie przeprowadzany, w tym o czasie trwania poszczególnych etapów, decyduje Organizator i ogłasza to na stronie internetowej.

  Art. 4
  Nagrody są przyznawane w następujących kategoriach:

  1. Wiek (Dla firm wyróżniających się działaniami na rzecz polityki senioralnej,„silver economy” oraz dialogu międzypokoleniowego w miejscu pracy).

  2. Niepełnosprawność (Dla firm wyróżniających się działaniami na rzecz włączenia na rynek pracy osób z niepełnosprawnościami, a także integracji takich osób w społeczeństwie).

  3. Płeć (Dla firm wyróżniających się działaniami na rzecz równania praw osób różnych płci, zarówno w biznesie, jak i w społeczeństwie).

  4. LGBT+ (Dla firm wyróżniających się działaniami na rzecz stworzenia miejsca pracy przyjaznego osobom LGBT+, a także takiej zmiany społecznej, która dąży do poprawy położenia osób nieheteronormatywnych w biznesie oraz społeczeństwie).

  5. Dialog międzykulturowy (Dla firm wyróżniających się działaniami na rzecz integracji pracowników innych kultur i narodowości, a także poprawy położenia mniejszości kulturowych, etnicznych i wyznaniowych w biznesie i społeczeństwie).

  6. Neuroróżnorodność (Dla firm wyróżniających się działaniami na rzecz włączenia osób neuroróżnorodnych ( m.in. będących w spektrum autyzmu, z ADHD i innych osób neuroatypowych) na rynku pracy, a także w społeczeństwie.

  Art. 5.
  Oprócz tego nagradzane są firmy, osoby, organizacje pozarządowe i inicjatywy społeczne w czterech Kategoriach specjalnych:

  1. Przedsiębiorstwo Różnorodności (Dla firmy, która działa na rzecz różnorodności, zarówno w swojej organizacji, jak i w biznesie i społeczeństwie).

  2. Menadżer(ka) Różnorodności (Dla menadżera/menadżerki, który/a wyróżnia się oryginalnymi działaniami na rzecz promowania różnorodności w swojej organizacji).

  3. Ambasador(ka) Różnorodności (Dla osobistości życia publicznego, w tym m.in. świata kultury, sztuki, mediów i biznesu, których działania publiczne przyczyniają się do promowania różnorodności w biznesie i społeczeństwie)

  4. Inicjatywa społeczna (Dla organizacji pozarządowej, osoby indywidualnej lub grupy nieformalnej, której inicjatywa lub akcja społeczna przyczyniła się w danym roku do promowania różnorodności w biznesie i /lub społeczeństwie)

  Art. 6.
  Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać firmy, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne i prawne oraz inicjatywy społeczne. Poza tym prawo do zgłoszenia kandydatury mają też członkowie Kapituły Konkursu.

  Art. 7.

  1. Wyłanianie Laureatów Konkursu odbywa się w trzech etapach. Czas trwania poszczególnych etapów Konkursu określa i ogłasza Organizator.

  2. Pierwszy etap Konkursu obejmuje zbieranie zgłoszeń kandydatów.

  3. Kandydatów do Nagrody należy zgłosić za pomocą udostępnionego przez Organizatora formularza internetowego. Zgłoszenie musi zawierać uzasadnienie.

  4. Jeden zgłaszający może zgłosić kandydatów do więcej niż jednej kategorii.

  5. Kandydatów można zgłaszać do upływu terminu wskazanego przez Organizatora.

  6. Drugi etap Konkursu obejmuje wyłonienie nominowanych we wszystkich 6 kategoriach głównych (Wiek, Niepełnosprawność, Płeć, LGBT+, Dialog międzykulturowy, Neuroróżnorodność).

  7. Spośród zgłoszonych kandydatur Organizator wyłania po 5 nominacji w każdej kategorii i ogłasza je publicznie.

  8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji formalnej i merytorycznej podjętych działań oraz zgłoszonych inicjatyw.

  9. Trzeci etap Konkursu obejmuje wybór laureatów we wszystkich kategoriach. Laureatów wybiera Kapituła konkursu w głosowaniu.

  10. Nagrody w kategoriach specjalnych (Przedsiębiorstwo Różnorodności, Menadżer(ka) Różnorodności, Ambasador(ka) Różnorodności, Inicjatywa społeczna) przyznaje redakcja magazynu My Company Polska- Laureaci zostaną ogłoszeni podczas gali wręczenia nagród.

  11. Kapituła składa się z przedstawicieli Redakcji My Company Polska oraz zaproszonych przez Organizatora uznanych ekspertów specjalizujących się w działalności antydyskryminacyjnej w poszczególnych kategoriach nagrody. O składzie Kapituły decyduje każdorazowo Organizator.

  12. Partnerów Konkursu ustala Organizator.

  Art. 8
  Administratorem danych osobowych zgłaszających i kandydujących jest Organizator. Wszystkie dane osobowe pozyskane w wyniku Konkursu przetwarzane są zgodnie z przepisami, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Art. 9
  Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu, zmiany czasu trwania poszczególnych etapów, ogłoszenia listy kandydatów lub laureata oraz do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Plebiscytu. W przypadku zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Organizator będzie zobowiązany do opublikowania obowiązującej nowej treści Regulaminu.

  Art. 10

  Kwestie niesprecyzowane w regulaminie podlegają rozstrzygnięciu przez Organizatora.